Video and Audio


April 26, 2020

Gayatri Mantra AUM, Bhur, Bhu-vah, Swah-ha AUM, Tat Sa-vi-tur Va-re-ny-am Bhar-go De-va-sya Dhee-ma-hi Dhi-yo Yo Nah, Pra-cho-da-yat, AUM

Mahamrityunjaya Mantra AUM, Tri-am-ba-kam Ya-ja-ma-he Su-gan-dhim Push-ti Var-dha-nam, Ur-va-ru-ka-me-va Bhan-dha-nan, Mrit-yor Mok-shi-ya Mam-ri-tat, Swa-ha!